• Društvo multiple skleroze PGŽ-e

zazeli kopija
Ostale informacije: Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, klasa: 983-01/22-01/13, urbroj: 524-07-02-01/3-22-37, od 6. prosinca 2022. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.u sklopu programa „Zaželi – faza III“, projekta Zaželi -„Zajedno Možemo Sve! II“ kodni broj UP.02.1.1.16.0154 od 12.prosinca 2022., Društvo multiple skleroze Primorsko – goranske županije - korisnik  projekta, sukladno zakonsko statutarnim ovlastima  za zastupanje po opunomoćeniku, raspisuje 

JAVNI OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu Zaželi -„Zajedno Možemo Sve! II“ – zaposlenica za pomoć u kući

Društvo multiple skleroze Primorsko – goranske županije raspisuje Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u projektu Zaželi -„Zajedno Možemo Sve! II“ programa “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III” za radno mjesto – zaposlenica za pomoć u kući:

 

- 4 zaposlenice za područje grada Rijeke i okolice

 

Projekt Zaželi -„Zajedno Možemo Sve! II“ UP.02.1.1.16.0154, sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020 iz programa “Zaželi – faza III,“ sukladan je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU. Naglasak je na promicanju socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, uključivanjem kao sudionica nezaposlenih žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim i/ili nemoćnim osobama, čime će se smanjiti i socijalna isključivost kako zaposlenih žena tako i krajnjih korisnika.

Razina obrazovanja:

– nezavršena osnovna škola

– završena osnovna škola

– završena srednja škola 3 godine

– najviše završena srednja škola 4 godine

Predviđeno trajanje zaposlenja: do 6 mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od 15 dana.

Opis poslova: obavljanje kućanskih poslova (pospremanje i čišćenje kuće, donošenje ogrjeva, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi), briga o higijeni i osobnom izgledu, usluga plaćanja računa i nabave namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć pri odlasku u šetnju, pomoć u socijalnoj integraciji i obavljanje drugih svakodnevnih poslova.

Svaka žena će pružati potporu i podršku za najmanje 6 krajnjih korisnika.

Za prijam u radni odnos kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (bez završene osnovne škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom), s naglaskom na teže zapošljive/ranjive skupine:

2. žene od 50 godina i više,

3. žene s invaliditetom,

4. žrtve trgovanja ljudima,

5. žrtve obiteljskog nasilja,

6. azilantice,

7. žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,

8. liječene ovisnice o drogama,

9. povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,

10. pripadnice romske nacionalne manjine,

11. beskućnice i

12. dodatne ranjive skupine definirane od strane korisnika projekta.

 

Kandidatkinje moraju minimalno ispunjavati uvjet naveden pod točkom 1, a one koje ispunjavaju jedan ili više uvjeta teže zapošljivih/ranjivih skupina navedenih pod točkama od 2 do 12 imaju prednost pri zapošljavanju.

 Pri prijavi na Javni oglas kandidatkinje su dužne priložiti :

– životopis (uz obveznu naznaku kontakt telefona i vlastoručno potpisan životopis),

– presliku iskaznice (osobna ili boravišna),

– presliku dokaza o najvišoj razini obrazovanja,

– osobe bez škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu,

– potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom prijaviteljica dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Javnog oglasa) te

- dokazna dokumentacija o pripadnosti ovisno o ranjivoj skupini kojoj pripada.

Prijave se dostavljaju od dana objave Javnog poziva putem obveznog partnera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje najkasnije do 30.01.2023. Javni oglas objaviti i na web stranici Društva multiple skleroze Primorsko – goranske županije.

Prednost pri zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih ranjivih skupina pod uvjetom da dostave odgovarajuću dokaznu dokumentaciju ovisno o ranjivoj skupini kojoj pripada i to za:

1.Žene od 50 godina i više – osobna ili boravišna ili iskaznica stranca pod privremenom zaštitom;

2.Osobe s invaliditetom - nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom;

3.Žrtve trgovanja ljudima - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava trgovanja ljudima;

4.Žrtve obiteljskog nasilja - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava obiteljskog nasilja;

5.Azilantice - odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP;

6.Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. - rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji;

7. Liječene ovisnice - potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama;

8. Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci - potvrda o otpuštanju;

9. Pripadnice romske nacionalne manjine - izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini;

10. Beskućnice - rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilištu/prenoćištu odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilištu/prenoćištu ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je korisnik usluga ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik.

11. Pripadnice ostalih ranjivih skupina definirane od strane korisnika:

11.1 Samohrane majke - Potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine – za samohrane majke;

11.2. Majke s troje i više  djece - potvrda /uvjerenje ili drugi pravni dokument iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ciljane skupine  ( rodni list djece ).

S kandidatkinjama prijavljenim na Javni oglas koje su podnijele pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Javnog oglasa provest će se razgovor (intervju) s povjerenstvom za provedbu Javnog oglasa.

Kandidatkinje će biti obaviještene u roku do 3 dana od dana isteka roka  za podnošenje prijava, objavom na web stranici  o vremenu i mjestu obavljanja intervjua  i  na broj telefona odnosno SMS porukom, naveden u obrascu prijave kandidata.

Ako kandidatkinja ne pristupi po zakazanom pozivu na intervju, smatrat će se da je povukla prijavu na oglas.

Odluka o odabiru kandidatkinja biti će objavljena na web stranici Društva multiple skleroze Primorsko – goranske županije www.dmspgz.hr .

Očekivani početak rada 01.02.2023.

Predviđena plaća je u iznosu minimalne plaće u skladu s važećom Uredbom Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu sa svim pravima propisanim Zakonom o radu.

Isprava o školskoj spremi i drugi dokazi se prilažu u neovjerenoj preslici koje je potrebno prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog oglasa ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom po Javnom oglasu.

Prijavom na Javni oglas osoba jamči istinitost podataka i daje privolu Društvu multiple skleroze Primorsko – goranske županije za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u obrascu prijave te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, a u svrhu odabira kandidatkinja te daje privolu za obavješćivanje putem web stranice www.dmspgz.hr  ili na broj telefona naveden u obrascu prijave. Prikupljeni podaci neće se koristiti u druge svrhe.

Prijave se podnose e-mailom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili u papirnatom obiliku u omotnici u Društvo multiple skleroze Primorsko – goranske županije, Kružna 7, Rijeka, poštom ili osobno.

Osobna dostava od 08,00 do 14,00 za vrijeme redovnog radnog vremena, zaključno s 30.01.2023., bez obzira na način dostave. Podnositeljica prijave samostalno određuje način dostave prijave na oglas i sama snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave poštanskom pošiljkom u ostavljenom roku dostave.

Poslodavac: Društvo multiple skleroze Primorsko – goranske županije, Kružna 7, Rijeka

Dodatne informacije na kontakt telefon: 051/214-595 ili email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Obavijest o rezultatima  bit će objavljena na službenim stranicama korisnika, najkasnije 10 dana od isteka roka za dostavu prijava.

Društvo multiple skleroze Primorsko – goranske županije  zadržava pravo poništenja Javnog oglasa, bez posebnog objašnjenja.